Не сте влезли в системата. Вход!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Категории
Раздели
Сподели

Общи условия за използване на сайта
Общи условия за използване на сайта за електронна търговия "PhotoTab.bg"

Общите условия за използване на сайта за електронна търговия "PhotoTab.bg" представляват проект за договор между потребителя и "Фототаб" ЕООД и обвързват двете страни от момента, в който, след зареждането в браузър на страница от сайта, потребителят извърши каквото и да е действие с изключение на отваряне на страницата, съдържаща настоящите Общи условия, или напускане на сайта.

 1. Общи разпоредби

  Определения

  Чл. 1. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия термините, посочени по-долу, ще имат следното значение:

  1. "Уебсайт/сайт" е онлайн присъствие в Интернет, организирано от една или повече уебстраници, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или друг стандартизиран протокол.

  2. Сайтът на "Фототаб" ЕООД е "PhotoTab.bg" и представлява информационно средство, чрез което се извършва от разстояние (неприсъствено) договаряне чрез използването на електронни средства след изричното заявление от страна на потребителя с предмет на договора възмездно предоставяне на произведения на фотографското изкуство.

  3. "Предоставяне на услуги чрез електронни средства" е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.

  4. "Предоставяне на услуги от разстояние" е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място.

  5. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

  6. "Браузър" - компютърна програма, предоставяща възможност за извличане, пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

  7. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс, по начин, който позволява локализирането му в компютърна мрежа.

  8. "Потребител" е всяко дееспособно физическо или правоспособно юридическо лице, което чрез интернет е достигнало до "PhotoTab.bg".

  9. "Автор" е всяко физическо лице или юридическо лице, носител на авторски права, което ползва услугите на сайта.

  10. "Клиент" е всеки потребител, коректно извършил заявка за стоки по смисъла на Чл.6.1.

  11. "E-mail" е посочен от потребителя електронен пощенски адрес, с който потребителят се регистрира и идентифицира в сайта на "Фототаб" ЕООД.

  12. "Парола" е съвкупност от букви, цифри, знаци или комбинация от тях, представляващa код, който заедно с e-mail индивидуализира потребителя или автора и му предоставя възможност за достъп до профилa му.

  13. "Потребителско име" е избран от потребителя уникален код от букви, цифри, знаци или комбинация от тях, посредством който той се индивидуализира в сайта на "Фототаб" ЕООД. Потребителското име, което потребителят избира при регистрация, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на уеб сайта "PhotoTab.bg". "Фототаб" ЕООД не проверява и не носи отговорност за това дали избраното потребителско име засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

  14. "Профил на потребителя" е отделна част в сайта, съдържаща информация за потребителя, част от която е предоставена от последния при регистрацията му или след това. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на е-mail и парола. В профила си, потребителят може да проследи всички свои заявки и договори, сключени с "Фототаб" ЕООД.

  15. "Публичен профил на потребителя" е отделна част в сайта, предоставяща публично информация за потребителя, като посочените от него име, рождена дата, пол, местоживеене, телефон и фотографии при условията на Чл. 4.3., както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на "Фототаб" ЕООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.

  16. "Стока" е всяко произведение на фотографското изкуство, защитено от нормите, регулиращи авторските права в Република България, за което авторът е дал своето съгласие за представяне в сайта и продажба.

  17. "Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща всички дължими данъци и такси. В продажната цена не са включени разходите за доставка.

  18. "Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

  19. "Форсмажорни обстоятелства" са пряко непредвидими или непредотвратими събития от извънреден характер, възпрепятстващи изпълнението на договора от някоя от страните.

 2. Предмет

  Чл. 2. "Фототаб" ЕООД със съгласието на авторите представя чрез електронни средства стоки, предназначени за продажба, и доставя такива произведения след изричното изявление от страна на потребителя.

  Чл. 2.1. Срещу предоставените от "Фототаб" ЕООД стоки, потребителят заплаща продажна цена, съгласно условията и сроковете на настоящите общи условия и всички евентуални изменения на последните, които са надлежно оповестени на сайта на "Фототаб" ЕООД.

  Чл. 2.2. С оглед обновяването и усъвършенстването на стоките, "Фототаб" ЕООД запазва правото си на едностранна промяна в параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за което се задължава да информира потребителите си чрез публикуване на информация на сайта на "Фототаб" ЕООД.

 3. Създаване на профил в сайта

  Чл. 3. Регистрацията чрез създаването на профил в сайта на "Фототаб" ЕООД е предпоставка за получаването на право на потребителя да извършва заявки, съответно да сключва договор за покупко-продажба с "Фототаб" ЕООД.

  Чл. 3.1. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от потребителя, при която потребителят изразява волята си за съгласие с настоящите общи условия.

  Чл. 3.2. При попълване на данните съгласно изискванията в регистрационната форма, потребителят се задължава да посочва вярна и точна информация, която позволява нормална и коректна комуникация между него и "Фототаб" ЕООД.

  Чл. 3.3. В случай на промяна в някои от данните по предходната точка, потребителят се задължава в срок до 5 /пет/ работни дни от промяната, да актуализира съответните данни в профила си.

  Чл. 3.4. В случай че потребителят предостави невярна или неточна информация, както и в случай че не актуализира промените в данните си съгласно предходната точка, което възпрепятства комуникацията между "Фототаб" ЕООД и потребителя и валидното извършване на заявки, "Фототаб" ЕООД има право едностранно, без да носи каквато и да е отговорност, да прекрати настоящия договор и да преустанови регистрацията на потребителя в сайта.

  Чл. 4. При регистрацията си в сайта, потребителят посочва е-mail и парола за достъп до профила си в сайта.

  Чл. 4.1. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своите e-mail и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия e-mail и парола.

  Чл. 4.2. С извършване на регистрацията и създаването на профил, потребителят дава своето съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията или след това, да бъдат използвани и съхранявани от "Фототаб" ЕООД за целите на настоящите общи условия. "Фототаб" ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя.

  Чл. 4.3. "Фототаб" ЕООД се задължава да не разкрива и да не предоставя лична за потребителя информация на трети лица, освен в случаите когато:

  1. е получено изричното съгласие на потребителя за разпространение на неговите данни;

  2. данните се изискват от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да събират и използват такава информация при спазване на законово установените процедури;

  3. други посочени в закона случаи.

  Чл. 4.4. Всеки потребител може да има само един активен потребителски профил.

  Чл. 4.5. Забранява се регистрацията под чуждо име (под чужда самоличност).

  Чл. 4.6. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия трябва да се извърши от родител или настойник на същото.

 4. Съгласие с общите условия и извършване на заявка

  Общите условия за използване на сайта за електронна търговия "PhotoTab.bg" представляват проект за договор между потребителя и "Фототаб" ЕООД и обвързват двете страни от момента, в който, след зареждането в браузър на страница от сайта, потребителят извърши каквото и да е действие с изключение на отваряне на страницата, съдържаща настоящите Общи условия, или напускане на сайта.

  Чл. 5. Потребителят изразява волята си за съгласие с общите условия, като след зареждането в браузър на страница от сайта, той извърши каквото и да е действие с изключение на отваряне на страницата, съдържаща настоящите Общи условия, или напускане на сайта. Съгласието изразено при условията на предходното изречение представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

  Чл. 5.1. Със записването на изявлението по Чл. 5., електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

  Чл. 5.2. В случай на регистрация и създаване на профил на юридическо лице, изявлението по Чл. 5. се извършва от законния представител на юридическото лице.

  Чл. 5.3. В случай на уговорени индивидуални условия между потребител и "Фототаб" ЕООД, които са различни от настоящите общи условия, предимство за страните имат индивидуално уговорените условия.

  Чл. 6. След като се регистрира потребителят има право на достъп до сайта чрез въвеждане на валидни e-mail и парола.

  Чл. 6.1. Заявката на стоки от потребителя се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки:

  1. избор на конкретна фотография, определяне на параметрите по отпечатването й (размери, медия, върху която тя да бъде отпечатана), определяне на допълнителни продукти (паспарту, рамка, покритие) и потвърждение на избора чрез натискане на бутона "Добави в кошницата";

  2. определяне на броя продукти от раздела "Кошница";

  3. избиране на начин на доставка на стоката;

  4. посочване на данните на получателя на стоката (име, фамилия, телефон, адрес за доставка);

  5. избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и цената на доставката, ако има такава;

  6. посочване на данните на потребителя или лицето отговорно за плащането на продажната цена на стоката и цената на доставката, ако има такава (име, фамилия, телефон, адрес за доставка, данни за фактура при юридическите лица и др.);

  7. натискане на бутона “Потвърди", което представлява финално действие по заявката. До потвърждаване на заявката, потребителят може да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка;

  8. в случай че потребителят е посочил непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, възпрепятстващ изпълнението на заявката, се счита, че същата е невалидна и "Фототаб" ЕООД се освобождава от задължението за изпълнението й.

  Чл. 6.2. След получаване на заявката, "Фототаб" ЕООД предоставя на потребителя информация относно:

  1. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с "Фототаб" ЕООД;

  2. стойността на продажната цена на стоката;

  3. стойността на пощенските или транспортни разходи, свързани с нейната доставка;

  4. избрания от потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;

  5. информация за правото на потребителя по Чл. 11. да се откаже сключения във връзка със заявката договор и за условията и начините за упражняването му; и

  6. срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите общи условия.

  Чл. 6.3. След получаване на заявката от потребителя "Фототаб" ЕООД предприема действия за изпълнение на поръчката след потвърждение чрез телефонен разговор с потребителя или плащане на поръчката.

  Чл. 6.4. В случай че "Фототаб" ЕООД няма възможност за изпълнение на заявката, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, "Фототаб" ЕООД уведомява незабавно потребителя за изчерпването й на посочения от потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя адрес на електронна поща. В тези случаи "Фототаб" ЕООД възстановява на потребителя в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.

 5. Цени и начин на плащане

  Чл. 7. Всички цени в сайта на "Фототаб" ЕООД са обявени в български левове и с включен ДДС, в случай че такъв се дължи. Посочените цени са за единична бройка, освен ако изрично не е посочено друго, и не включват пощенски или транспортни разходи за доставка на стоката.

  Чл. 8. Цената по Чл. 7. и транспортните или пощенски разходи могат да бъдат платени от клиента по начините подробно изброени в страницата "Плащане" на сайта на "Фототаб" ЕООД.

 6. Доставка и предаване на стоката

  Чл. 9. "Фототаб" ЕООД се задължава да достави заявената за покупка стока на посочения от клиента адрес за доставка в следните срокове:

  1. в срок до 5 работни дни от потвърждаване валидността на заявката по Чл. 6.3. - за територията на Република България, освен ако не е посочен друг срок в потвърждението по Чл.6.2.;

  2. в разумно необходим срок - за чужбина;

  3. при доставка извън посочените по-горе случаи – съгласно описаното в сайта на "Фототаб" ЕООД.

  "Фототаб" ЕООД се задължава да доставя стоката опакована подходящо според нейния вид и транспорта за доставката й.

  Чл. 10. Стоката се предава на клиента или на упълномощено от него трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписват всички придружаващи я документи.

  Чл. 10.1. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или клиента не осигури достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "Фототаб" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока.

  Чл. 10.2. Клиентът има право писмено да потвърди заявка с изтекъл срок за доставка по причините, посочени в предходния член, като заплати всички разходи по доставката.

  Чл. 11. В случай на доставена дефектна стока, клиентът има право на рекламация.

  Чл. 11.1. Дефектна стока съгласно предходния член е стока, която не притежава описаните в сайта характеристики.

  Чл. 11.2. Изявлението за развалянето на договора следва да бъде извършено в писмена форма по e-mail или по пощата, адресирано до офиса на "Фототаб" ЕООД, не по-късно от 10 дни от датата на получаване на стоката.

  Чл. 11.3. При разваляне по предходния член, клиентът се задължава да върне в срока по Чл. 11. стоката в офиса на "Фототаб" ЕООД, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Родопи" 129 ет.1.

  Чл. 11.4. Клиентът се задължава да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по Чл. 11.

  Чл. 11.5. В случай че клиентът упражни правото си на разваляне по Чл. 11., "Фототаб" ЕООД се задължава да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока, но не и сумата, заплатена за транспортни разходи за доставянето на стоката, в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си на разваляне.

 7. Права и задължения на "Фототаб" ЕООД

  Чл. 12. "Фототаб" ЕООД се задължава:

  1. Да достави заявената стока в сроковете съгласно настоящите Общи условия.

  2. Да полага грижата на добър търговец при изпълнение на задълженията си по този договор.

  3. Да поддържа вярна и актуална информация за характеристиките и продажните цени на стоките и услугите в сайта.

  Чл. 13. "Фототаб" ЕООД има право:

  1. Да преустановява достъпа на потребители до сайта, както и да прекратява регистрацията им при условията на Чл. 3.4., както и в случай на неправомерен достъп на потребител до информация в сайта.

  2. Да изпраща търговски съобщения до потребители.

  3. Да запазва за статистически и диагностични цели определена информация от крайното устройство на потребителя – информацията може да включва IP адреса на потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от "PhotoTab.bg", времето прекарано в нея, тип на операционната система, тип на браузъра на потребителя и др. В допълнение, "Фототаб" ЕООД съхранява IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление по Чл. 3.1. за приемане на настоящите общи условия, в случай на възникване на правен спор.

  4. да инсталира върху компютъра на потребителя "кукита" (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират.

  5. При условие че не инициира предаването на информацията, не избира получателя на предаваната информация и не избира или не променя предаваната информация, при предоставяне на достъп до или пренос през електронна съобщителна мрежа "Фототаб" ЕООД, не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на получателя на услугата.

 8. Права и задължения на потребителя

  Чл. 14. потребителят се задължава:

  1. да посочи точни и валидни данни в регистрационната форма и при подаване на заявка за покупка на стока;

  2. да заплати цената на заявената от него стока и разходите по доставката, в случай че последните са дължими;

  3. да не подава невалидни заявки или друга невярна информация.

  Чл. 15. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от "Фототаб" ЕООД услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

  1. противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите oбщи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

  2. съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

  3. не съответстват на тематичната насоченост на уебсайта;

  4. са с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

  5. чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

  6. представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

  7. са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

  8. са неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

  9. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

  10. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

  11. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

  12. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.

  При неспазване на горепосочените изисквания, "Фототаб" ЕООД има право незабавно да преустанови достъпа до съответните материали или ресурси, както и до всички услуги, предоставяни от "Фототаб" ЕООД, когато се прецени, че това е наложително, за да бъдат опазени авторските и всички други права на "Фототаб" ЕООД, партньорите и потребителите му.

  Чл. 16. Потребителят има право:

  1. Да получава актуална и вярна информация от сайта на "Фототаб" ЕООД.

  2. Да получи стоката, която е заявил в сроковете и при условията на настоящите общи условия.

  3. Да се прави рекламации при условията, описани в сайта, или да разваля договора при условията на Чл. 11.

 9. Отговорност и санкции

  Чл. 17. В случай на отказ от договора извън случая на Чл. 11., потребителят дължи обезщетение на "Фототаб" ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи.

  Чл. 18. "Фототаб" ЕООД дължи на потребителя обезщетение за всички вреди, причинени на потребителя умишлено или в следствие на груба небрежност.

 10. Защита на интелектуалната собственост

  Чл. 19. Всички елементи на съдържанието на сайта на "Фототаб" ЕООД, включително дизайн, софтуерни програми, текстове, бази данни, графики, рисунки, скици и др., са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

  Чл. 20. Правото на достъп на потребителя не включва правото да се копира, възпроизвежда или променя информация, представляваща обект на интелектуална собственост.

 11. Прекратяване на договора

  Чл. 21. Договор между потребителя и "Фототаб" ЕООД може да бъде прекратен:

  1. едностранно от "Фототаб" ЕООД без уведомяване при условията на Чл. 3.4.;

  2. едностранно от "Фототаб" ЕООД с едноседмично писмено предизвестие, което може да бъде извършено и чрез електронна поща;

  3. по взаимно писмено съгласие на страните;

  4. едностранно от клиента при условията на Чл. 11.

 12. Рекламни препратки, банери и други материали

  Чл. 22. "Фототаб" ЕООД има правото да поставя на всяка от страниците на своя сайт електронни препратки, рекламни банери и други материали с рекламно съдържание, предлагани от "Фототаб" ЕООД или трети лица.

  Чл. 23. "Фототаб" ЕООД не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът, до които се осъществява чрез електронни препратки, публикувани в сайта на "Фототаб" ЕООД, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

  Чл. 24. На сайта "PhotoTab.bg" не могат да бъдат публикувани материали с рекламно съдържание без позволението на "Фототаб" ЕООД. Авторите в сайта могат да публикуват линк към собствен сайт или проект в профила си.

 13. Форсмажорни обстоятелства

  Чл. 25. При възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват или правят невъзможно изпълнението на задълженията на страните по договора (например, но не само войни, правителствени или общи административни забрани, природни бедствия), то всяка една страна ще се счита за освободена от задълженията си по този договор, докато траят форсмажорните обстоятелства след като уведоми писмено другата страна за характера и вида на форсмажора и посочи причините поради които не може да изпълни своите задълженията.

 14. Допълнителни разпоредби

  Чл. 26. Услугите на "Фототаб" ЕООД се предоставят "във вида, в който са" и "Фототаб" ЕООД не носи отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални и други настройки в потребителския профил, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, бидейки пряк и непосредствен резултат в слeдствие на използване на услугите, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др.

  Чл. 27. Ако някоя от разпоредбите на тези общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от разпоредбите на действащото българско законодателство и не влече недействителност на останалите разпоредби.

  Чл. 28. Всички спорове, които възникнат между страните изпълнение, тълкуване или прилагане на настоящите общи условия, ще се уреждат чрез преговори и в интерес на двете страни. Ако страните не успеят да решат възникналия спор чрез преговори, същият ще се отнесе за окончателно решаване пред компетентния български съд.